Algemene Voorwaarden en retourneringsbeleid voor www.kleutercompany.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.kleutercompany.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Kleuter Company. 
Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert De Kleuter Company de volgende voorwaarden.

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor dienstverlening tussen Kleuter Company en opdrachtgevers en hun rechtsopvolgers. De algemene voorwaarden hebben rechtskracht involge artikel 6:231 e.v. B.W.

2. Copyright en eigendomsrecht

Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van de Kleuter Company. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van de Kleuter Company.

3. Grondslag offertes

Offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de informatie zoals die door de opdrachtgever is verstrekt. De  opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiele informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De Kleuter Company zal in de door haar uit te brengen offertes naar beste inzicht en vermogen alle ter zake relevante factoren verdisconteren. 

4. Opdracht 

De opdracht zal worden uitgevoerd door De Kleuter Company. De Kleuter Company zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vamanschap te verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door De Kleuter Company geleverde dienst. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die door geen van de partijen redelijkerwijs waren te voorzien, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer gehouden om in goede harmonie een oplossing na te streven. Mocht De Kleuter Company door onvoorziene omstandigheden zoals langdurige ziekte, op de opdracht niet volledig kunnen uitvoeren, dan zal zij samen met de opdrachtgever bekijken of het mogelijk is dat de opdracht wordt uitgesteld voor onbepaalde tijd. Ook hier geldt dat opdrachtgever en De Kleuter Company gehouden zijn om in goede harmonie een oplossing na te streven. De opdrachtgever is niet gehouden gebruik te maken van het alternatief dat De Kleuter Company aanbiedt. 

5. Tarieven en kosten

Alle prijzen van De Kleuter Company zijn exclusief BTW. Eventuele vrijstelling voor BTW wordt expliciet in de overeenkomst vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de door De Kleuter Company geschatte hoeveelheid werkuren die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn. Bijkomende kosten voor studieboeken en/of cursusmateriaal worden vermeld op de offerte. Gedurdende de looptijd van een overeenkomst vindt geen andere aanpassing van de tarieven plaats dan de jaarlijkse aanpassing per 1 januari. 

6. Betalingsvoorwaarden training en supervisie

De overeengekomen kosten worden na afsluiting van het project gefactureerd. Betaling van facturen dient veertien dagen na datum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na de vervaldag kan De Kleuter Company de wettelijke rente in rekening brengen zonder dat in gebreke stelling is vereist. Indien betaling in tweede termijn achterwege blijft kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort. 

Annulering:
5.1 Zowel de opdrachtgeverals de opdrachtnemer kunnen de overeenkomst beeindigen. Het moment van de beeindiging wordt in overleg vastgesteld en schriftelijk bevestigd.
5.2 Worden de werkzaamheden door de opdrachtgever beindigd dan:
   1. blijven de reeds gezonden declaraties verschuldigd;
   2. blijft, als dit gebeurt binnen 3 weken (15 werkdagen) voor aanvang vand e werkzaamheden, de helft van de opdrachtsoms door de opdrachtgever verschuldigd;
  3. blijft, als dit gebeurt binnen 1 week (5 werkdagen) voor aanvang van de werkzaamheden, de hele opdrachtsoms door de opdrachtgever verschildigd;
  4. blijft, als dit gebeurt na aanvang van de werkzaamheden de volledige opdrachtsoms door de opdrachtgever verschuldigd;
  5. zijn alle externe kjosten die door opdrachtnemer zijn gemaakt (bijvoorbeeld gereserveerde accommodaties) door de opdrachtgever verschuldigd

7. Oplevering

Uitvoering van de opdracht geschiedt conform de tekst van de overeenkomst/offerte. Indien hierin tevens opleverdata zijn genoemd is De Kleuter Company daaraan gebonden, tenzij opdrachtgever zulks onmogelijk maakt door de kwaliteit van de door de opdrachtgever aan te leveren informatie of onvoldoende mederwerking van zijn personeel. 

8. Aanvullende opdrachten

De opdrachtgever aanvaardt dat de opleveringsdatum van een opdracht kan worden beinvloed indein partijen tussentijds overeenkomen de beschrijving van de opdracht, de werkwijze of omvang te wijzigen. Indien tussentijds overeengekomen wijzigingen een groter tijdsbeslag vragen van De Kleuter Company zullen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening zijn van de opdrachtgever en door De Kleuter Company aan opdrachtgever worden bevestigd.

9. Kleuter Cafe bijeenkomsten met open inschrijving

Na een open inschrijving voor een bijeenkomst heeft de deelnemer, conform de wet, 14 dagen bedenktijd. 
Een Kleuter Cafe bijeenkomst kan door de organisatie worden geannuleerd wegens onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld onvoldoende animo of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde locatie. Indien een evenement waarvoor u zich heeft aangemeld niet doorgaat, krijgt u daarover uiterlijk 3 weken voor aanvang een e-mail, en zal volledige restitutie van de de kosten plaatsvinden. Er volgt geen bericht per post.
Annuleringen door een bezoeker van een bijeenkomst: Tot 6 weken voor de datum van een evenement kan door een bezoeker worden geannuleerd. Hierbij worden EUR 7,95 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor de datum van een evenement is 50% van de inschrijfprijs verschuldigd. Bij annulering minder dan 4 weken voor de datum van een workshop is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. U kunt tot een week voor het evenement – zonder extra kosten – ook opgeven dat u zich laat vervangen door een collega. Na die datum is opgave van een vervangende collega niet meer mogelijk. Indien u niet verschijnt op het evenement vindt geen teruggave van het inschrijfgeld plaats.

10. Geheimhouding

De Kleuter Company is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van De Kleuter Company geen medemdelingen doen over offertes, tarieven en werkwijze van De Kleuter Company en zal geen rapportages ter inzage geven aan derden. 

11. Aansprakelijkheid 

De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan De Kleuter Company ter beschikking gestelde gegevens. De Kleuter Company is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. De Kleuter Company is jegens zijn opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan De Kleuter Company toe te rekenen terkortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schadfe bij normale vakkennis er ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. De maximale aansprakelijkheid van De Kleuter Company is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht. 
Nijkerk, 20 september 2022

Privacy policy

Privacy policy voor Kleuter Company, eigenaar van www.kleutercompany.nl

Waarborgen privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.kleutercompany.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.kleutercompany.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Kleuter Company en specifiek www.kleutercompany.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is trudy@kleutercompany.nl

Nieuwsbrief

De gegevens die u achterlaat op www.kleutercompany.nl voor het ontvangen van een nieuwsbrief worden niet gedeeld met derden. De gegevens worden enkel gebruikt voor het verspreiden van de nieuwsbrief.
Copyright 2022 - 2024 Kleuter Company - 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram